HomeMonarhia în RomâniaTestamentul Reginei Maria a României

Testamentul Reginei Maria a României

Reginei Maria
DS TW

Testamentul Reginei Maria s-a deschis la Castelul Pelişor, în prezenţa M. S. Regelui Carol şi a d-lui Victor Iamandi, ministrul justiţiei. Testamentul a fost însoţit şi de o scrisoare pe care Regina Maria, pe când era în viaţă, o adresase către ţară, cu rugămintea de a fi publicată după moarte. Testamentul poartă data de 22 iulie 1933.

Testamentul Reginei Maria

Necunoscând vremea ce-mi este hărăzită pe pământ, hotărăsc prin acest testament ultimele mele voinţe.

Binecuvântez ţara, pe copiii şi nepoţii mei. Rog pe copiii mei să nu uite niciodată că încrederea în Dumnezeu este o călăuză în fericire şi o mângăere în suferinţă. Ii rog să fie uniţi, să susţie Ţara şi să se susţie între ei. Îi mai rog să se supue fără discordii ultimelor mele voinţe.

Iubirea mea de Mamă pentru ei este aceeaşi, şi dacă dispun de partea disponibilă numai în favoarea unuia din ei este numai pentru că este mai lipsit de nevoile vieţii.

Proprietăţile mele din Balcic, Tenka- Juvah, Mavi-Dalga, împreună cu Castelul, toate celelalte clădiri şi Biserica Stella-Maris, clădite din mijloacele mele proprii, conform concepţiei mele de artă şi frumos, într-un cuvânt tot ce se află la Balcic, fără nici o excepţie, le las Fiului meu Carol, Regele României, cu sarcina ca el să plătească şi să completeze celorlalţi patru moştenitori ai mei părţile lor rezervate.

În virtutea Testamentului soţului meu, Regele Ferdinand, mobilele din Palatul Cotroceni şi cele din Castelul Pelişor de la Sinaia sunt proprietatea mea. De asemenea, în virtutea aceluiaşi testament am uzufructul până în anul 1939 asupra Moşiei Sinaia-Predeal şi asupra caselor şi clădirilor menţionate acolo. Aceste drepturi mi-au fost recunoscute şi consfinţite prin actul de partaj intervenit între toţi copiii noştri, moştenitori ai Regelui Ferdinand, şi semnat de fiecare din ei. La aceste drepturi nu am renunţat; ele intră deci în avutul meu şi urmează să fie cuprinse în împărţeală.

Rog pe Fiul meu Carol ca din suma ce reprezintă uzufructul să plătească mai întâiu următoarele legate:

Societăţei “Principele Mircea” lei 500.000 (cinci sute mii)

Eliza Karl lei 60.000 (şasezeci mii)

Anna Thiele lei 40.000 (patruzeci mii)

Elena Kopkow lei 60.000 (şasezeci mii)

Virgil Janza lei 40.000 (patruzeci mii).

Iar o sumă de lei 300.000 (trei sute mii) să o împartă personalului Casei mele.

Partea ce se va înmâna fiecăruia se va socoti în proporţie cu însemnătatea slujbei ce o ocupă şi cu numărul anilor serviţi.

Las surorei mele Victoria Melita, Marea Ducesă a Rusiei, o rentă anuală viageră de 120.000 Francs Francais (cent vingt mille).

Mulţumesc Domnului Colonel Zwiedinek pentru serviciile credincioase aduse mie în tot timpul plin de greutăţi cât a condus în modul cel mai dezinteresat administraţiunea Casei Mele, şi las fiicei sale, D-şoara Maria Zwiedinek, 200.000 lei (două sute mii).

Binecuvântez încă o dată pe fiul meu Carol şi rog Atot Puternicul să ajute să lucreze şi să facă totul pentru liniştea şi prosperitatea României, Ţara mea dragă!

ÎI rog să îndeplinească în ce-L privesc ultimele mele voinţe. Prin aceasta El va realiza speranţa ce am hrănit şi care mi-a dat liniştea când m-am gândit la succesiunea mea.

Hotărăsc ca fiica mea Elisabetha, Regina Greciei, să aibă în partea ei de moştenire Castelul şi întreaga moşie Copăceni, cu tot ce se află acolo fără nicio rezervă, folosindu-se cumva crede pentru mulţumirea ei.

Rog pe Atot Puternicul să o ajute spre deplina ei fericire.

Voiesc ca părţile rezervatare ce se cuvin fiicei mele Maria Regina Iugoslaviei şi fiului meu Nicolae Principe al României să fie primite de ei în bani.

Las fiicei mele Ileana, Arhiducesă de Austria, Principesă a României, peste partea ei rezervatară, toată cotitatea disponibilă şi hotărăsc să aibă în partea ei de moştenire Castelul Bran cu tot ce se găseşte în el şi cu toate terenurile şi construcţiunile ce sunt proprietatea mea la Bran fără nicio rezervă şi cu singura sarcină de a lăsa în folosinţa Societăţei I.W.C.A. (Asociaţiunea Fetelor Creştine) pe cât timp această Societate va fi patronată de un Membru al Casei Regale din România, Casa mea mare din satul Bran cu destinaţia de a servi pentru coloniile de vară ale numitei Societăţi.

Dorinţa mea este ca Ileana să-l folosească în deplină fericire păstrându-l cât timp îi va fi cu putinţă.

Mor cu credinţa că nu se va găsi nimeni în România care să o împiedece de a veni în Ţara în care s’a născut, de care o leagă o dragoste adâncă şi pentru care a muncit cu toată inima.

Las iubitului meu nepot Mihai, Voevod de Alba-Iulia, diamantul cel mare ce mi-a fost dăruit de Regele Ferdinand I.

De bijuteriile mele am dispus de fapt încă din timpul vieţii.

Rog pe fiii mei Carol şi Nicolae să nu facă niciun fel de obiecţiuni cu privire la bijuterii sau la valoarea lor, căci nu se cuprind în patrimoniul meu. Fiicele mele ştiu cui aparţine fiecare.

Aş fi voit să pot lăsa mult iubitei mele Ţări în semn de dragoste necurmată ce i-am purtat şi pe care o las izvor nesecat moştenitorilor mei.

Dorinţa mea fierbinte ar fi fost să înalţ o biserică mică pe fostul front de la Oneşti şi să înfiinţez un cămin cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Iaşi ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui răsboiu pentru întregirea neamului.

Resimt o vie întristare că modesta mea avere, datorită generozităţii iubitului meu soţ Regele Ferdinand I, şi redusă încă prin greutăţile din ultimul timp nu-mi îngăduiie să fac binele ce aş dori.

Iert pe acei cari m-au făcut să sufăr. Rog pe acei cărora involuntar le-aş fi greşit să mă ierte căci nu am voit să fac rău nimănui.

Revoc orice testament anterior. Anexez la acest testament două scrisori care se vor deschide de copiii mei îndată după moartea mea înainte de înmormântare.

Acest testament a fost făcut, scris, datat şi semnat cu mâna mea la Tenka-Juvah, Balcic astăzi, Joi 29 Iunie 1933.

MARIA

Regina României

DS TW
No comments

leave a comment